SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost BELUPO léky a kosmetika, s.r.o. – organizační složka, Černokostelecká 178/9 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ 26471051,zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli. Jde především o jméno, příjmení, e‐mail, Budeme využívat Vaše osobní údaje za účelem přímého marketing a analýzy. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“). Osobní údaje nejsou shromažďovány pouhou interakcí s našimi stránkami, ale jsou generovány i technickými procesy, jako jsou kontaktní formuláře, komentáře, hodnocení, soubory cookies nebo analytika. Přesný rozsah uvádíme níže.

Kontaktní formuláře
Osobní údaje zaznamenané skrze kontaktní formulář slouží k přímé komunikaci se navštěvovatelem webových stránek a nevyužíváme tyto informace za účelem marketingu bez předchozího souhlasu.

Cookies
Informace o používaných souborech cookies a změnu jejich preferencí naleznete v záložce COOKIES v patičce webových stránek.

S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Níže uvádíme seznam třetích stran, s nimiž sdílíme nebo skrze které zpracováváme osobní údaje:

Google Analytics
Pro sběr a vyhodnocování dat z návštěvnosti našich stránek. Zásady ochrany osobních údajů

MailChimp
Který nám umožňuje s Vámi komunikovat prostřednictvím newsletterů a personalizované reklamy. Zásady ochrany osobních údajů

Facebook a Instagram
Pro účely přímého marketingu a vytváření personalizovaných nabídek a reklam a pro přímou komunikaci. Zásady ochrany osobních údajů

DOBA, PO NÍŽ BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, používáme celou řadu technických a organizačních opatření, včetně šifrovacích a autentifikačních nástrojů.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu info@zdravapokozka.cz.Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je rovněž možné přímo z každého obchodního sdělení zaslaného e-mailem. Tuto volbu proveďte kliknutím na odkaz Odhlásit. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

OSOBY S PŘÍSTUPEM K VAŠÍM OSOBNÍM ÚDAJŮM

K Vašim osobním údajům budeme mít přístup my, naši zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní a marketingoví poradci nebo služby uvedené výše v seznamu třetích stran. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracováváme pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat přímo nám a to prostřednictvím e-mailu na adrese info@zdravapokozka.cz. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění našich povinností plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce, tj. BELUPO léky a kosmetika, s.r.o. – organizační složka , můžete kontaktovat na emailu: info@zdravapokozka.cz. Jsme oprávněni požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a www.zdravapokozka.cz monitorována.